lördag 19 november 2011

Stockholmståg tar över stationsverksamheten 2013!


Vad har hänt?
Stockholmståg gav vid en information med de fackliga organisationerna beskedet att man taänker at över stationsverksamheten i egen regi från 1 maj 2013. Orasken är att man vill skaffa sig ett helhetsgrepp över verksamheten inför nästa upphandling av pendelverksamheten som ats sin början 2014 ( trafikstart juni 2016 )

Vilka berörs av detta?Stationsvärdar, betalvärdar och stationsstädare kommer att bli anställda av Stockholmståg från 1/5 2013. Även de inom administration som idag jobbar inom stationsverksamheten kommer att omfattas av övertagandet

I nuläger råder osäkerhet om vad detta kommer att innebära för plockstädare och klottersanering. Fordonsvård berörs inte av detta beslut.

Hur går det med våra avtal?
Stockholmståg kommer att ta över all berörd personal till samma villkor som gäller idag. Löner och de lokala kollektivavtalen med ISS tas över av Stockholmståg från 1 maj 2013.

Kommentar:
Ett oerhört glädjande besked. SEKO Pendelklubben och dess medlemmar har drivit detta krav alltsedan upphandlingen av pendelverksamheten 2006. Våra möjligheter att försvara våra anställningsvillkor inför upphandlingen 2014-2016 ökar radikalt. Det här visar också att facklig kamp lönar sig även om det kan tid!

Uppdelningen av verksamheten mellan staion och trafik har varit en olycklig konstruktionsom påveerkat de anställda inom stationsverksamheten negativt från första dagen.Det finns skäl att se ljusrae på framtiden även om Stockholmstågs övertagande av stationsverksamheten inte i sug är någon garanti för bättre arbetsvillkor.

Vad gäller stationsstädarna, som omfattas av övertagandet, så blir det klubbens uppgift att förhandla så att även den gruppen kommer att omfattas av de avtal som gäller övrig personal på Stockholmståg.

Smolket i bägaren är att fordonsvården inte omfattas av övertagandet. SEKO Pendelklubben kommer givetvis att ställa kravet på att även den delen av pendelverksamheten integreras i Stockholmståg. Framtiden får utvisa hur det går.


För mer information kom till våra medlemsmöten i december !


Plats: Tekniska nämndhuset, Flemminggatan 4

Tid: 2 och 9 december, 13.30-17.00Vi har bjudit in ansvariga chefer från Stockholmståg att delta i en del av mötet. Våra medlemmar har då möjlighet att ställa frågor om vad detta beslut betyder för oss anställda på pendeln.För SEKO Pendelklubbens styrelse
Olof Fryklöf

torsdag 14 april 2011

Ingen mer visering på Nynäsbanan?


Bakgrund:

Vid en MBL §19-information med Stockholmståg den 30 mars informerades de fackliga organisationerna om att STÅG vill ta bort nuvarande viseringsupplägg på Nynäsbanan. Orsaken är enligt Stockholmståg att SL inte vill betala för dubbelbemanningen på kvällar och attlånga tåg kommer att gå även på vardagar. .

Som alternativ vill Stockholmståg istället skapa en ny personalgrupp som jobbar med visering enligt en stickprovsmodell. På vissa tåg ska enligt förslaget visering genomföras enligt ett roterande schema. Hur stor denna grupp skulle bli har STÅG ännu inga svar på. Som vi förstår är det också tänkt att samtliga tåg ska bemannas med en tågvärd som ansvarar för dörrmanövreringen. Det nya rutinerna är tänkta att börja gälla fr.o.m 2012 men STÅG vill testa det nya systemet under sommarperioden 2011.

Sommarturlistorna: I det förslag till sommarturlistor som presenterats för SEKO:s turlisteombud är all dubbelbemanning borttagen. Ingen visering fanns inlagd på kvällstid och helger. Våra turlisteombud kunde därför inte godkänna turlistorna eftersom frågan ännu inte förhandlats med SEKO. Det räcker nämligen inte att som STÅG gjort bara informera facken i frågan. STÅG har senare backat på vissa punkter och våra turlisteombud har kallats till ny förhandling. I slutänden så lär det ändå innebära en hel del förändringar av turerna för de med biljettvisering på sina grupper.

SEKO Pendelklubbens inställning: SEKO Pendelklubben kan i nuläget inte säga ja till förslaget. Det innebär inte att vi stänger dörren för att diskutera det problem som uppstår när SL inte vill betala STÅG för dubbelbemanning. Men frågetecknen är många. Ska den nya gruppen utgöras av tågvärdar med säkerhetstjänst eller någon annan? Vilken stationeringsort ska gälla? Kommer den nya gruppen enbart att jobba med visering eller ska även åkning på stompendeln läggas in? Vad innebär det för storleken på personalstyrkan, finns det risk för övertalighet? Vad säger SL om detta och hur kommer det att påverka intäkterna från Nynäsbanan? En arbetsgrupp med representanter från arbetsgivaren och de fackliga organisationerna har tillsatts där vi kommer att kräva svar på dessa frågor.

Men vi behöver framförallt respons från våra medlemmar. Vilken linje ska SEKO Pendelklubben driva i frågan? Hur ska viseringen på Nynäsbanan genomföras i framtiden? Frågan berör alla tågvärdar eftersom samtliga grupper kan komma att påverkas av det nya upplägget. Det handlar också i förlängningen om våra jobb. Att arbetsuppgifter tas ifrån oss utgör alltid ett hot mot jobben.

Medlemsmöten i maj: SEKO Pendelklubben bjuder därför sina tågvärds -medlemmar till möten i frågan. Vi tror att alla våra medlemmar bland tågvärdarna inser allvaret och kommer dit om det finns möjlighet. Varje möte är tänkt att pågå i ca 1 timme.

Plats: Gnestarummet , STÅGS lokaler på Klarabergsviadukten

Tid: Måndag 9/5, 13.00-14.00, 14.30-15.30, 16.00-17.00 Fredag 13/5, 13.30-14.30, 15.00-16.00


För SEKO Pendelklubbens styrelse

Olof Fryklöf

lördag 2 april 2011

ISS hotar att säga upp personal på pendeln!


Den 25 mars skickade ISS ut ett brev till stationerna där man konstaterar att det föreligger arbetsbrist på pendeln. Detta utan att först förhandla frågan med SEKO Pendelklubben. Oron är därmed redan spridd av företaget och man visar också att man inte respekterar förhandlingsordningen. SEKO Pendelklubben vill därför komma ut med ett förtydligande och en kommentar i frågan.


Bakgrund: Vid en Mbl-information den 25/3 fick SEKO Pendelklubben ta del av ISS Facilitys planer på att kraftigt skära ner på antalet tjänster inom stationsstäd och plockstäd. Det handlar sammantaget om 30,5 tjänster. Orsaken till nedskärningarna är enligt ISS att vinsterna inte är tillräckligt höga och att man vill sänka de egna kostnaderna/slimma verksamheten inför nästa upphandling av Pendelverksamheten som tar sin början under 2014. Det handlar inte om att ISS går back på pendelverksamheten.


Vilka berörs? Om ISS väljer att genomföra sina planer så riskerar ett antal anställda att sägas upp pga arbetsbrist. Det innebär att alla anställda inom ISS/Pendeln, oavsett yrke, sätts upp på en turordningslista efter anställningstid. De med kortast anställningstid riskerar att varslas om uppsägning. Troligtvis så skulle det då handla främst om anställda bland städpersonalen men det kan också beröra tex administration.


Kommentar: För första gången i Pendelns historia så riskerar personal att sägas upp pga av ekonomiska skäl. Personalen ska skäras ner för att ISS vinster ska kunna öka. Den enes bröd den andres död, som ordspråket lyder. Vinsten inom ISS Sverige var 2010 278 miljoner! Det är tydligen inte tillräckligt. Avsikten är att den personal som blir kvar, sedan andra blivit arbetslösa, ska tvingas arbeta hårdare. ISS Facility (och Stockholmståg?) avser att konkurrera inför nästa upphandling med personal som sliter hårdare – så ser det ”vinnande” konceptet ut.


5 års misskötsel av verksamheten har resulterat i att personalen knappast skulle sakna ISS, om man förlorar nästa upphandling. Så vill företaget ha effektivisering bör man nog leta sig in på ett annat spår, istället för att lämpa över bördorna på dem som försöker hålla rent.


Gentemot Stockholmståg, som ju är huvudansvariga för hela pendelverksamheten ställer vi återigen kravet att ta över verksamheten i egen regi. Nu lägger vi till, oavsett hur förhandlingarna går, att sluta med den avvisande inställningen till att anställa ISS-personal som tågvärdar. Kompetens ska givetvis hållas men då Stockholmståg har stor del i ansvaret för hur städning/plock utförs kräver vi också ett ansvarstagande för eventuell övertalighet.

SEKO Pendelklubben kommer att inkalla till extra medlemsmöten för städpersonalen inom pendeln för att tillsammans med dessa utarbeta strategier för hur man bäst ska bemöta hotet från ISS. Vi kommer också att kontakta övriga SEKO-klubbar inom SL-området samt SEKO TraffiCare som nyligen fått se en stor del av sina medlemmar förlora sina jobb hos ISS. Det som händer på pendeln är tyvärr inte unikt.


SL-politiker kommer att bjudas in till vårt medlemsmöte i juni. Frågan som måste ställas är vad de vill med pendelverksamheten i framtiden. De folkvalda är också de som beslutar om vilka företag som ska släppas in i pendelverksamheten. Det som händer på städsidan idag kan drabba tågvärdar, förare och stationsvärdar imorgon.

Seko Pendelklubben säger bestämt NEJ till förslagen från ISS.

/ SEKO Pendelklubbens styrelse

fredag 4 mars 2011

Uttalande från SEKO Pendelklubbens årsmöte

Till SEKO:s förbundsledning

När man blir fackligt aktiv engagerar man sig inte för sin egen vinnings skull utan vill värna om allas rätt till en bra och trygg arbetsmiljö o.s.v. Dessvärre upplever många inom fackföreningsrörelsen att stödet från det egna förbundet minskat när förtroendevalda riskerar uppsägning på grund av sitt fackliga engagemang. Klimatet hårdnar och den som kritiserar sin arbetsgivare på ”fel” sätt riskerar att anklagas för illojalitet. Det är därför dags att SEKO påbörjar en diskussion hur vi tar hand om förtroendevalda som hamnar ute i kylan!

Hur långt kan en fackligt aktiv gå utan att betraktas som illojal av sin arbetsgivare? Ja, det vet vi gällande Per Johansson på Connex och nu också Leif Holmgren på SEKO TraffiCare. I det ena fallet fälldes kollegan i AD och den andre gavs ett ”erbjudande” om x antal månadslöner, i annat fall väntade avsked. Vi befarar att detta inte lär vara sista gången som vi upplever något liknande. Så gott som all järnvägs- och kollektivtrafik bedrivs snart i privat regi och vi vet att arbetsgivarna vill sätta hårt mot hårt för att inte tappa marknadsandelar – och i denna strävan ingår att vi fackklubbar förväntas retirera från våra krav och ge upp tidigare villkor.

Klubbarna är fackets första linje och får ta smällarna när det hettar till. Och att arbetsgivare hotar eller antyder repressalier för att förtroendevalda satt sina medlemmars intressen i första hand lär tyvärr bli allt vanligare. Vi har själva upplevt det inom pendeln i Stockholm och vi frågar oss vilket stöd vi kan förvänta oss från vårt förbund när och om det blir verkligt allvar?

Som en lite men ändå symbolisk gest gentemot en arbetsgivare som tvingat en kollega att ”självmant” säga upp sig, i detta fall ISS-koncernen, har SEKO Pendelklubben till sitt årsmöte bjudit in Leif Holmgren att leda mötet. Mer än hälften av klubbens medlemmar är anställda av ISS och vi räcker gemensamt fingret åt en arbetsgivare som tror att 1800-talet är tillbaka. Men vi riktar oss även till vårt egen förbund med frågan: Vad ska vi göra härnäst?

Vi antar inte detta uttalande för att ifrågasätta huruvida SEKO kunnat göra mer för att försvara i detta fallet Leif Holmgrens anställning. Vi gör det för att väcka frågan om hur SEKO tar hand om förtroendevalda som ställs utan arbete för att de hållit fanan högt?

För att kunna agera fackligt krävs stöd och uppbackning från de egna medlemmarna. Men också förbund och avdelning har del i detta. För att kunna bedriva en seriös, aktiv och orädd linje behöver en förtroendevald känna trygghet och inte vara rädd för att ställas utan arbete. Och om inte SEKO mer ativt försvarar sina förtroendevalda som hotas med avsked föreslår vi åtminstone någon form av försäkring som kan trygga deras liv också om det värsta händer. I vidare mening ser vi en sådan försäkring som ett steg framåt för dem som arbetar fackligt. Vårt fackliga arbete skulle kunna intensifieras och vi slipper rädsla för repressalier.


Uttalandet antaget av SEKO Pendelklubbens årsmöte, 18 februari 2011

onsdag 2 februari 2011

Stationsföreståndarna försvinner?


ISS Facility har inlett sin bana som ny arbetsgivare på ett sätt som inger farhågor.

Ett av de första beslut man tog var att ta bort alla stationsföreståndare från 1 februari 2011. Arbetsuppgiften ska , enligt ISS, istället tas över av den fast personalen på stationerna. Detta utan någon form av utbildning, och till en föreslagen ersättning på 300:- kr i månaden de månader man sköter stationsförståndarens arbetsuppgifter. Någon tydlig information har inte heller gått ut till berörd personal.

SEKO Pendelklubben har hela tiden motsatt sig detta. Skälet är att den nya organisationen inte kommer att fungera. Vi behöver inte rada upp argumenten här eftersom de är väl kända av stationsvärdarna på linjestationerna.

Från SEKO Pendelklubbens sida har vi också hävdat att det finns ett framförhandlat lönetillägg för stationsföreståndaren på mellan 1200-2500:- i månaden. Tillägget betalas ut för en arbetsuppgift som ska utföras. Väljer ISS Fs att lägga ut arbetsuppgiften på hela personalen så måste ersättningen vara densamma som idag.

ISS Fs har nu "tillfälligt"dragit tillbaka sitt beslut om att avskaffa föreståndartjänsten från 1 februari och förhandlingarna kommer att fortsätta under februari. Vi ser positivt på detta och hoppas att de kommande förhandlingarna i frågan kommer att bli konstruktiva.

Vi återkommer med mer info.

SEKO Pendelklubbens förhandlingsdelegation

Klart med lönerna för stations och betalvärdarSEKO Pendelklubben har nått en överenskommelse med ISS FS om lönerevison för perioden 1/6 2010-1/4 2012.

Löneutrymmet för stations och betalvärdar räknas upp med 3,84% fr.o.m. 1 april 2011. Även lönetilläggen kommer att räknas upp med 3,84%, undantaget OB-tilläggen som höjs med 0,9% och sedan ytterliggare 2,6%. Det blir en lönerevision för hela perioden.

Senast 1 mars beslutar de fackliga organisationerna om 3, 84% ska fördelas på alla lönestegen eller om hela potten ska läggas på slutlön. Det innebär att vi får återkomma med utfallet i kronor och ören efter detta datum.

Kommentar:
Inget löneavtal att hurra över men på sikt ett bättre avtal än om vi gått på det centrala avtalets potter på 0,9% från 1/6 2010 + 2,6% från 1/6 2011. Om man ser till hela pottens värde för perioden så har vi fått någon tiondels procent mer än centrala avtalets pott.

Hade vi dessutom haft många anställda stations och betalvärdar i steg 1 och 2 hade utfallet på slutlön kunnat bli rätt hyfsat. I nuläget rör det sig endast om ett fåtal och då ger det bara en mindre effekt på slutlönen.

På SEKO Pendelklubbens årsmöte 18 februari så får våra medlemmar besluta om förutsättningarna för att en fördelning mot slutlön ska göras.
Läs mer om avtalsrörelsen:
SEKO Pendelklubbens förhandlingsdelegation

onsdag 29 december 2010

Fackliga kurser i februariPlats: Stockholmstågs lokaler, Klarabergsviadukten 96
Kursdagar:
Onsdag 23 februari, 8.30-16.30
Torsdag 24 februari, 8.30-16.30
Fredag 25 februari, 8.30 –16.30

SEKO Pendelklubben inbjuder tågvärdarna på Stockholmståg och stations- och betalvärdarna på ISS Facility till en 8 timmars-kurs om fackets grunder. Vi går igenom vad facket är, dess organisation och hur våra lokala anställningsavtal med Stockholmståg och ISS ser ut. Här får du veta dina rättigheter på arbetsplatsen och vi diskuterar hur man kan göra om man vill genomföra förbättringar.

På eftermiddagen kommer det att ges fyllig försäkringsinformation.

Du behöver inte vara medlem i SEKO för att få vara med på kursen.
Alla tågvärdar och stations/betalvärdar är inbjudna utom medlemmar i ST och SAC.

SEKO betalar kursdeltagarna 96 kr skattefritt per timme för förlorad arbetsinkomst. (ca 770 kr, skattefritt, för hela dagen)
Pengarna kommer att sättas in på ditt konto. Observera att du får dessa pengar även om du väljer att gå på en fridag. Du blir bjuden på lunch under kursdagen.

Om du arbetar den aktuella dagen kan du söka ledighet (utan lön) för facklig kurs. Bifoga denna inbjudan till din ledighetsansökan och skriv att du ska gå på facklig kurs med SEKO. Tänk på att söka ledighet i god tid.

Frågor?
Kontakta Felipe Lazo eller studieansvarig Amir Nilo (tele finns på våra kontaktlistor)
Eller skicka dina frågor till seko.stockholmstag@stockholmstag.se

Anmälningsblanketter och kallelser kommer att läggas ut i facken på Cst (tågvärdar och betalvärdar) och skickas ut till alla stationer.

Du kan också anmäla via e-post (se adressen ovan). Vi behöver ditt namn, tele och anställningsnummer samt datum för kursdagen.

Välkommen!

söndag 5 december 2010

Förare som jobbar som tågvärdarStockholmståg har väckt frågan med SEKO Pendelklubben och de övriga fackklubbarna inom pendeln om att förare i utökad utsträckning ska kunna arbeta som tågvärdar till följd av den akuta bristen på tågvärdar.

Det finns ett tidigare avtal som tillåter en förare, när det saknas en tågvärd, att ta in ett tåg från en ytterstation till Cst (som tågvärd). Någon planerad användning får inte förekomma.

Från Pendelklubbens sida säger vi NEJ till förslaget om utökad användning av förare som tågvärdar. SEKO LOk ställer sig också solidariskt bakom detta.Vi har också framfört till Stockholmståg att liknande situtioner tidigare har lösts genom att betala extra ersättningar för övertid. Det är upp till arbetsgivaren att bestämma storleken på en sådan ersättning.Men smakar det så kostar det!

Orsaken till bristen på tågvärdar är att Stockholmståg inte har haft den rekrytering som behövs. Det leder också till att det blir svårare att få ut ströledigheter något som i sin tur med automatik leder till att sjukskrivningarna blir fler.

Stockholmståg måste lära sig att planera in nya kurser på ett sätt som gör att personalbrist inte uppstår. Detta är ju inte första gången det händer.

Olof Fryklöf för SEKO Pendelklubbens förhandlingsdelegation

SEKO sänker A-kasseavgiften


På torsdagen den 25 november fattade styrelsen för SEKO:s a-kassa beslut om att sänka den totala medlemsavgiften till a-kassan med 53 kronor. Det innebär att den nya avgiften till a-kassan efter årsskiftet blir 225 kronor för medlemmar som är anslutna till både SEKO och a-kassan, och 243 kronor för de som endast är enskilt anslutna till SEKO:s a-kassa.

Efter regeringens förändringar av a-kassan - som egentligen är försämringar - regleras den så kallade arbetslöshetsavgiften av hur stor arbetslösheten är bland kassans medlemmar. Detta är naturligtvis ett orättvist system, som framförallt slår mot personer i branscher där arbetslösheten är hög, men det känns ändå bra att vi nu kunnat sänka avgiften med 53 kronor. A-kassan är trots allt en viktig trygghetsförsäkring på en osäker arbetsmarknad. Tillsammans med SEKO:s inkomstförsäkring, som kompletterar ersättningen från a-kassan, ger försäkringen ett bra skydd de första 100 dagarna.

Janne Rudén
Förbundsordförande

Kommentar från SEKO Pendelklubben:

Det är naturligtvis bra att A-kasseavgiften sänks även om sänkningen blev betydligt lägre än vi hoppats på. Smolket i bägaren är också sänkningen till del finasieras av att arbetslösa utförsäkrats pga regeringens orättfärdiga regelsystem.


Vi tror också att LO- förbunden måste sätta press på regeringen för en enhetlig A-kasseavgift för alla. Oseriösa och osolidariska fackföreningar har de senaste åren slagit sig in på arbetsplatser de saknar traditionell förankring hos. Metoden är att locka med låga A-kasseavgifter. Det här leder till splittring bland arbetstagarna och försvårar för de seriösa fackföreningarna att göra ett bra jobb.

måndag 8 november 2010

Poolgruppen och arvodister station


Ersättningar till Poolgruppen och Fasta Linjeviken för felaktig schemaläggning

SEKO Pendelklubben begärde i maj ut samtliga scheman för stationsvärdarna på poolgruppen och fasta linjeviken. Det visade sig att dessa scheman ofta bröt mot vårt arbetstidsavtal. Det gällde speciellt 12-timmarsregeln runt fridag och veckovilan (minst 36 timmar sammanhängande ledighet under en vecka). Efter att ha begärt förhandling med ISS i frågan enades parterna om följande:


Samtliga stationsvärdar som går på poolgruppen samt de fasta linjevikarierna får 21 timmar och 36 minuter insatta på sina kompsaldon. Dessa kan tas ut som pengar eller ledighet (motsvarar tre dagar)
• En arbetsgrupp tillsätts, med representanter från Pendelklubben och Iss, med uppgift att hitta bättre lösningar på schemaläggningen av framförallt poolgruppens tjänster


Någon absolut rättvisa innebär inte detta eftersom somliga drabbats mer än andra vid felaktiga schemaläggningar men av praktiska skäl valde Pendelklubben att lösa frågan på det här sättet. Det är också osäkert hur det slutat om frågan istället gått till en central tvist. Ett eventuellt skadestånd hade gått till förbundet och risken finns att de drabbade stationsvärdarna inte fått någon ersättning alls. .


Arvodister
Arbetsgruppen kommer också att diskutera frågor som rör de arvodesanställda stationsvärdarna.. I nuläget saknas regler och avtal i många frågor vilket gör att villkoren skiljer sig åt från person till person. Arbetsledarna har fått ett ökat inflytande och tar ofta självständiga beslut i frågor som istället borde regleras i avtal. Från Pendelklubbens sida kommer vi bl.a att ta upp följande frågor:
Ett tydligt regelverk för hur turerna ska fördelas mellan de arvodesanställda stationsvärdarna.
• Hur ska vikariaten tillsättas på linjestationerna? I dagens läge sker det ibland helt godtyckligt. Även här behövs det klara regler.

Har du som arvodesanställd stationsvärd åsikter om detta så får du gärna höra av dig till klubben med dina åsikter.

SEKO Pendelklubbens förhandlingsdelegation

onsdag 3 november 2010

Klart med lönerna på Stockholmståg


Nya löner för tågvärdar från 1 juni 2010


Ny månadslön från 1/6 2010
Lönesteg 3:
23.269:- en ökning med 208:-
Lönesteg 2: 18.602:- en ökning med 168:-
Lönesteg 1: 17.660:- en ökning med157:-

Tillägg : Biljettförsäljningstillägg: 94:-
Nynäs/Gnesta tillägg: 1873:-
Vikarietillägg: 323:-
Tidsförskjutningstillägg: 164:-
Rastavlösare station: 937:-
Rastavlösare station (per tur): 46:-
Handledartillägg: 142:-
Undervisningstillägg: 223:-
Garantibelopp instruktörer: 2083:-

• Samtliga lönesteg och tillägg har räknats upp med 0,9%
• Ökningen av lön och lönetillägg från 1/6 2010 betalas ut på novemberlönen
• 1/6 2011 sker ytterligare en lönerevision som ska förhandlas under våren 2011

Kommentar: Efter att Stockholmståg backat från sitt tidigare lagda bud till SEKO Pendelklubben och SEKO Lok fanns inte längre något att förhandla om. Läs mera här>>>> Det innebär att löner och tillägg räknas upp med det centrala avtalets 0,9%.

Troligen innebär detta en reallönesänkning för avtalsperioden 1/4 2010-1/6 2011. En reallönesänkning innebär att inflationen/prisökningarna överstiger påslaget på lönen. Det visar också att fackförbunden måste vara villiga att ibland ta en konflikt för att vi som medlemmar inte ska förlora i köpkraft.

Löneförhandlingar med ISS Facility för stations och betalvärdar pågår. Vårt yrkande är detsamma som det vi la fram till Stockholmståg och som antogs vid medlemsmötet i juni.

 • Hela lönepotten räknas upp med 4,6% från 1 juni 2011
 • Kompensation för senareläggning av lönerevsionen
 • Förskjutning mot slutlön

Mer om avtalsrörelsen:
Hur blir det med våra löner>>>>
Avtal klart inom Spårtrafik >>>>

SEKO Pendelklubbens förhandlingsdelegation

torsdag 7 oktober 2010

ISS Facility tar över TraffiCares pendeluppdrag!


Den 1 november 2010 kommer TraffiCares pendeluppdrag att överföras till ISS Facility. Det berör alla som idag är anställda av TraffiCare. En överenskommelse har slutits mellan de fackliga organisationerna och ISS om hur inrangering av personalen på pendeln ska genomföras.

Läs mera: TraffiCare företag i fritt fall>>>>

Överenskommelsen innebär att:
• All personal som arbetar på TraffiCare inom pendeln kommer att erbjudas anställning på ISS Facility.
• Alla anställningsvillkor följer med till ISS Facility. Det innebär att lön, sparad semester, FV-dagar, kompsaldo m.m inte påverkas av övergången till ny arbetsgivare.
• De lokala kollektivavtalen och andra överenskommelser som slutits mellan SEKO och TraffiCare på pendeln följer också med över till ISS. Spårtrafikavtalet gäller för verksamheten.
• ISS Facility förbinder sig att följa det ”portalavtal” som binder samman företagen inom pendeltågsverksamheten.

Alla anställda vid TraffiCare kommer att få ett brev hemskickat där man erbjuds anställning på ISS Facility. Anställningen överförs automatiskt till ISS Facility. Nya anställningsavtal kommer att skickas ut senare.

OBSERVERA! Det är bara om du inte vill låta din anställning gå över till ISS Facility som du måste fylla i den blankett som medföljer i brevet från ISS. Detta är inget SEKO Pendelklubben rekommenderar sina medlemmar att göra eftersom det med all sannolikhet leder till varsel om uppsägning på grund av arbetsbrist.


Har du frågor? Ta kontakt med klubbstyrelsen!
Tele:08-762 23 41
E-post: seko.stockholmstag@stockholmstag.se

tisdag 5 oktober 2010

Rapport från lokala löneförhandlingarna på Pendeln


Lokala löneförhandlingar har förts med Stockholmståg under september och kommer att inledas med TraffiCare i oktober.

SEKO Pendelklubben har lämnat ett yrkande till STÅG och TraffiCare som innebär att vi accepterar ett senare datum för lönerevisionen, till 1/6 2011, om det kompenseras med ett större påslag på lönen än de 0.9% + 2,6% för perioden 1/6 2010 -1/4 2012 som förhandlats fram centralt.

Vårt yrkande till Stockholmståg och TraffiCare ser ut på följande sätt:
• Hela lönepotten räknas upp med 4,6% från 1/6 2011
• Kompensation för senareläggning med 0,4%
• Förskjutning mot slutlön
Beslut om Pendelklubbens yrkande till löneförhandlingarna togs på vårt medlemsmöte i juni


I de inledande förhandlingarna visade Stockholmståg intresse av att förhandla enligt den här modellen.
Företaget gav såväl Pendelklubben som SEKO Lok ett konkret bud som innebar ett påslag på ca 4,7% på slutlönen och 3,52% i ingångsstegen. Vi låg i det läget nära att kunna skriva på ett tvåårsavtal om löner för tågvärdar. Vilket också blivit vägledande för löneförhandlingarna med TraffiCare för stations och betalvärdar.

Sedan har STÅG tagit tillbaka sitt bud, vilket måste ses som mycket märkligt.
STÅG vill nu i istället koppla nivåhöjningar av lönerna över centrala avtalets 3,52% till försämringar av arbetstidsavtalet.

Detta är självklart oacceptabelt och löneförhandlingarna är därmed tillbaka på ruta ett. Eftersom Pendelklubben och STÅG i nuläget står långt ifrån varandra så pekar det mesta på ett ettårsavtal där lönerna höjs med 0,9% från 1/6 2010. Nya löneförhandlingar kommer isåfall att hållas under våren 2011 där de återstående 2,6 % ska fördelas.

Vårt yrkande till TraffiCare ligger kvar oavsett hur förhandlingarna med Stockholmståg avslutas. Men självklart så påverkas förhandlingarna med TraffiCare av utfallet på Stockholmståg.

Vi återkommer med mer information när förhandlingarna avslutats.

SEKO Pendelklubbens Förhandlingsdelegation

Ingen ambulering på stompendeln


SEKO Pendelklubben kallade i september till en MBL- förhandling med Stockholmståg med anledning av att STÅG väckt frågan att tågvärdar ska ambulera ute i tågen på stompendeln från 1 oktober. Vid förhandlingen deltog även representanter för SEKO Lok.

Parterna enades om att det i nuläget inte finns några förutsättningar för att genomföra ett sådant projekt. Istället kommer arbetet med att utveckla tågvärdsrollen, där jobbet utförs från hytten, att fortsätta.

Från fackligt håll framförde vi att tågvärdens roll i första hand är en säkerhetsfunktion. Om tågvärden ambulerar ute i tåget så minskar säkerheten för resenärerna vid på och avstigning.. Det finns ingen möjlighet för föraren att utföra efterkontrollen på stompendeln.

Dessutom har ambulering ute i tågen, utan tågvärd i hytten, testats i mitten av 90-talet. Testet visade att det inte fungerade och projektet las ner redan efter några månader. Från SEKO Pendelklubbens sida kan vi aldrig att medverka i experiment som innebär att våra jobb hotas på sikt.

SEKO Pendelklubbens förhandlingsdelegation

torsdag 8 juli 2010

Kommentera bloggen


Jag har fått förfrågan om hur man ska göra för att kunna skriva kommentarer på bloggen.

Det hela är egentligen ganska simpelt. För det första måste man vara medlem och bli medlem blir man genom att trycka på medlem länken. (se bilden ovan)

För det andra behöver du ett konto t.ex ett google konto.
När du väl har skapat ett konto och sedan registrerat det och blivit medlem räcker det med att du loggar in så kan du sen kommentera inläggen.
Så vad väntar du på tveka inte och har du fler frågor tveka inte att kontakta någon av oss i styrelsen vi svarar och ställer gärna upp på dig som medlem.

Lycka till!

Informationsansvarig
Ewelyn Schlossman

onsdag 7 juli 2010

Glöm inte våra medlemsmöten på Ålands Hav i septemberAlla våra medlemmar har fått har fått kallelser hemskickade. Observera det tidiga anmälningsdatumen för mötena på Ålands Hav.

Dagordning kommer att skickas ut senare. Självklart så kommer hotbilden mot tågvärdsjobbet och den kaotiska situationen på TraffiCare att finnas med på agendan. Viktiga beslut kan komma att tas på mötena. Det är därför viktigt att så många som möjligt av våra medlemmar deltar.

Ett ogenomtänkt förslag från Stockholmståg


Under juni fick Pendelklubben information om att Stockholmståg vill ha tågvärdarna ambulerande ute i tåget under vissa tider av trafikdygnet. Start för projekt skulle vara under hösten 2010. Ståg vill nu tillsätta arbetsgrupper, där såväl fack, arbetsgivare och skyddsombud ska delta, för att vi tillsammans ska utforma den nya tågvärdsrollen.


Pendelklubben har tidigare deltagit i en partsammansatt arbetsgrupp om tågvärdens roll under 2007. Parterna var då eniga om att tågvärdsrollen skulle utökas och utgångspunkten var då att arbetet skulle utföras från hytten
. Våra skyddsombud har i andra forum drivit frågan om ett öppningsbart hyttfönster på X60, detta för att möjliggöra s.k efter-efterkontroll vid behov och minska riskerna för intrång i hytten. Ståg har tidigare ställt sig positivt till detta men har senare ändrat uppfattning. Varför?

Det nya förslaget från Ståg går i helt motsatt riktning och är på sikt ett hot mot våra jobb. Ambulerande tågvärdar är ett koncept som redan har testats och skrotats i mitten av 1990-talet. Det fungerade helt enkelt inte! Om tågvärdens ansvar för dörrfunktionen ska övertas av föraren och om detta ”nygamla”projekt misslyckas så är risken stor att tågvärden försvinner för gott - något som vi vet att SL ville i samband med upphandlingen av pendeln 2005/2006.

Att risken för olyckor vid på- och avstigning ökar och att tågvärden exponeras för hot och våld om föraren får hela ansvaret för dörrfunktionen säger sig självt. Kostnaden för projektet kommer att bli skyhögt då det nya konceptet, enligt vår uppfattning, kräver dubbelbemanning på alla tåg. Dessutom är det svårt att se några vettiga arbetsuppgifter som kan utföras av tågvärden ute i tåget.

SEKO Pendelklubben säger därför NEJ till alla förslag som går ut på att dörrfunktionen tas över av föraren och som innebär att tågvärden ska ambulera ute i tågen. Som fackförening kan vi inte spela roulette om våra medlemmars jobb. Det innebär dock inte att vi säger nej till fortsatt diskussion om hur tågvärdens roll kan förändras och utvecklas. Men utgångspunkten måste vara vad som tidigare togs upp och bestämdes i nämnda arbetsgrupp under 2007.

Tidigare liknande försök har hitintills stoppats då förändringarna inte har varit grundade i verkligheten. Det är nu viktigt att vi tågvärdar, förarna och SEKO-klubbarna på pendeln tydligt visar att vi inte accepterar de förändringar som Stockholmståg föreslår. Det kan bli en hård kamp men vår historia på pendeln visar som bekant att enighet är styrka!


För SEKO Pendelklubbens styrelse
Åsa Brandt, Irene Sandberg och Olof Fryklöf

måndag 5 juli 2010

ST och TJ godkänner avtalsdumpning på tunnelbanan!På tunnelbanan har SACO-TJ och ST gått med på att arbetsgivarna, MTR, får lägga ut delade tjänstgöringar för tunnelbaneförare. En delad tjänstgöring innebär att arbetsperioden delas upp i två pass. Exempelvis att man jobbar 06.30- 09.00 och sedan 15.00-18.00. Tiden mellan arbetspassen räknas inte in i veckoarbetstiden. Risken är också uppenbar att likande överenskommelser kommer att slutas för värdar och spärrexpeditörer på tunnelbanan. Bakgrunden är att MTR vill "effektivisera" verksamheten, vilket innebär att färre anställda ska utföra mer arbete.

SEKO på tunnelbanan har sagt NEJ till dumpningar av avtalet vilket innebär att deras medlemmar inte drabbas av de delade tjänstgöringarna. Övriga tunnelbaneförare har att se fram emot arbetsperioder på 10-12 timmar om dagen. För tiden mellan arbetspassen, som många förmodligen kommer att tillbringa på arbetsplatsen, utgår en ersättning på 25-30 kronor i timmen vilket givetvis är rena rama rean på arbetskraft. Risken är stor att tjänster försvinner till följd av SACO-TJ:s och ST:s agerande.

Från SEKO Pendelklubben sida ger vi vårt fulla stöd till klubb 119 och klubb 120 och deras kamp mot avtalsdumpningar. Vi delar också deras syn på SACO-TJ:s och ST:s agerande. På SEKO klubb119:s blogg kan man bl.a läsa att::
"Det SACO-TJ och ST har gjort visar att de är arbetsgivarvänliga och så kallade gula fackföreningar. DE försämmrar för sina medlemmaroch alla andra anställda genom att hjälpa MTR att "effektivisera"........... "SEKO Klubb 119 avbryter nu alla kontakter med de gula fackföreningarna inom tunnelbanan. SEKO accepterar inte att sitta vid samma förhandlingsbord där fackförbund som är allierade med arbetsgivaren också sitter."
Läs mer >> från SEKO klubb 119:s blogg

För oss som jobbar fackligt inom Pendelklubbens börjar det bli allt mer uppenbart att fackföreningar som ST är villiga att göra vad som helst för att värva nya medlemmar. Några tunnelbaneförare kommer naturligtvis att nappa på MTR:s skambud och jobba skiten ur sig oavsett hur det kan komma att drabba kollegor i form av övertalighet och usla arbetsscheman. Det innebär nya medlemmar för ST på tunnelbanan. Så agerar en gul fackförening!

För SEKO Pendelklubbens styrelse

Felipe Lazo och Olof Fryklöf

Lokala löneförhandlingar


Lokala löneförhandlingar kommer att inledas med Stockholmståg och TraffiCare i augusti.

SEKO Pendelklubben har lämnat sitt yrkande som innebär att vi accepterar ett senare datum för lönerevisionen om det kompenseras med ett större påslag på lönen än de 0.9%+ 2,6% för perioden 1/6 2010 -1/4 2012 som förhandlats fram centralt.

Beslut om Pendelklubbens yrkande till löneförhandlingarna togs på vårt medlemsmöte i juni.SEKO Pendelklubbens förhandlingsdelegation

FV-dagar och Storhelgstillägg


Vi får in många frågor till klubben om när FV-dagar och storhelgstillägg utgår. Här kommer en kort lathund om vad våra avtal säger.

Fv-dagar:
En FV-dag är en extra ledighetsdag som utgår för alla helgdagar (röda dagar) och midsommarafton, julafton och nyårsafton som infaller måndag-fredag . FV-dag utgår för nationaldagen även lördag-söndag.

FV-dagen bör, om den inte direktkompenseras på helgdagen, läggas ut i samband med ledig helg och i samråd med arbetstagaren. Ledighetsdagen bör omfatta minst ytterliggare 12 timmars ledighet.


Storhelgstillägg:
Utgår från:

 • Kl.19.00 på dag före långfredagen till kl. 07.00 dagen efter annandag påsk.

 • Kl.19.00 på dag före pingstafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton till kl. 07.00 på vardag närmast efter helgdagsaftonen

 • Kl. 00.00 till kl. 24.00 på Nationaldagen (6 juni)

Storhelgstillägget var fram till den 1/6 2010 83:60:- i timmen och kommer att räknas upp i den lönerevision som ska göras för 2010 och 2011.

Observera att inga storhelgstillägg utgår för 1 maj, Kristi Himmelfärdsdagen, Allhelgonaafton och Trettondagshelgen

Klubbstyrelsen

onsdag 23 juni 2010

TraffiCare , ett företag i fritt fall !


TraffiCare faller som en sten! Förlorade upphandlingar och ekonomisk misskötsel har lett till att företaget läggs ner. Dess verksamhet kommer istället att uppgå som ett affärsområde direkt i det multinationella städbolaget ISS. Detta är planerat till den 1 december i år.

Massuppsägningar av den egna personalen 2009 har följts upp med att säga upp ytterliggare 28 personer i Hagalund. Allt i ett desperat försök att sanera den usla ekonomin.

På kort tid har TraffiCare förlorat två upphandlingar. De gäller städningen av X40-tågen och verksamheten på Pågatågen i Skåne. Ur de upphandlande företagen synvinkel handlar det dels om missnöje med hur TraffiCare skött verksamheten, dels om att få ner priset på städningen ytterliggare.

TraffiCare har också valt att säga upp det lokala kollektivavtalet med SEKO TraffiCare. Ur facklig synvinkel är detta att betrakta som en ren krigsförklaring. Avsikten är att urholka värdet i avtalet. Tydligen är det de anställda som ska betala för ledningens misstag!

Hur berör detta oss på pendeln?
 • Tre stationsvärdar i Solna och Ulriksdal riskerar att förlora sina jobb eller att bli omplacerade Detta eftersom regelverket i LAS säger att turordningen vid övertalighet inom ett företag styrs av vilken kommun man arbetar i. Stationerna befinner sig i samma kommun som Hagalund. Alla TC-anställda i Solna kommun sätts upp på en turordningslista.


 • Den förlorade upphandlingen av städningen på X40-tågen kan leda till att en övertalighetssituation uppstår också i Stockholms kommun. Skulle det bli så kan städ och stationspersonal inom pendeln som jobbar i Stockholms kommun riskerara att bli av med sina jobb eller omplaceras. Enligt uppgift så handlar det om 6-7 jobb inom TraffiCare i Stockholm.


 • När TraffiCare uppgår direkt i ISS finns inga garantier för att de avtal som tidigare slutits mellan Pendelklubben och TraffiCare fortsätter att gälla. Risken finns att stora värden i våra lokala kollektivavtal går förlorade.


 • Möjligheterna att hitta rehabplatser till personal på Stockholmståg som av olika skäl inte kan fortsätta inom säkerhetstjänst minskar radikalt. Anställningstryggheten hotas inom hela pendeln!

SEKO Pendelklubben har med anledning av detta, återigen, ställt kravet att Stockholmståg tar över stations och städverksamheten inom pendeln. Det är i längden ohållbart att personal inom pendeln ska påverkas av att sådant som sker utanför den egna verksamheten. Viljan att utföra ett bra jobb minskar givetvis i samma takt som otryggheten ökar. Botten är nådd!

För SEKO Pendelklubbens styrelse
Olof Fryklöf

lördag 29 maj 2010

Hur blir det med våra löner?


Lokala löneförhandlingar för tågvärdar på Stockholmståg och värdgrupperna på ISS/TraffiCare kommer att inledas efter medlemsmötet den 18 juni. På medlemsmötet kommer det att tas beslut på hur Pendelklubbens yrkande om lön för perioden 1/6 2010- 1/4 2012 ska se ut.

I det avtal som slutits mellan Almega och SEKO/ST/ ska en första lönerevision ska göras 1/6 2010 då en pott på 0,9% ska fördelas. Det innebär en löneförhöjning på cirka 200 kronor för en tåg eller stationsvärd med slutlön om ingen fördelning görs i lönestegen. Nästa lönerevision görs den 1/6 2011. Då ligger potten på 2,6% vilket betyder ungefär 600 kronor på en slutlön.

Med tanke på det dåliga löneavtal som slutits inom Spårtrafik så har styrelsen diskuterat möjligheten att sluta ett avtal för hela perioden istället för att genomföra två lönerevisioner.
På medlemsmötet kommer styrelsen att presentera två förslag på hur detta skulle kunna se ut. Av förhandlingstekniska skäl så kan vi inte gå in på detaljer här men hör gärna av er till klubben för information i frågan.

SEKO TraffiCare har inlett löneförhandlingar med ISS TraffiCare som berör våra medlemmar inom Städ. Vi återkommer med mer information från dessa så snart något händer.

SEKO Pendelklubbens förhandlingsdelegation

torsdag 20 maj 2010

Stationsvärdarna protesterar mot dator och TV-förbud

En namninsamling har genomförts bland stationsvärdarna där man protesterar mot det Dator och Tv-förbud som nyligen införts av ISS TraffiCare. Cirka 140 stationsvärdar har skrivit på och listorna har skickats till SEKO Pendelklubben som vidarebefordrat listorna till Kjell Fernström VD på Stockholmståg, Göran Petsen VD ISS TraffiCare och Jan Sandberg chef för ISS TraffiCare Pendeln.

SEKO Pendelklubben har tagit upp frågan med TraffiCare och föreslagit en kompromiss. Pendelklubbens förslag är att förbudet hävs på kvällar och helger om arbetssituationen medger detta. Vidare att frågan tas upp på APT under hösten då en policy tas fram för de enskilda stationerna i samarbete med personalen och ansvarig arbetsledare.

Kommentar: Att det finns enstaka stationsvärdar som inte sköter sitt jobb på ett tillfredsställande sätt löser man inte genom att förbjuda hela personalen att använda sin laptop eller titta på TV när arbetssituationen medger detta. Enligt vårt sätt att se det handlar det om en kollektiv bestraffning som skapar dålig stämning på arbetsplatsen och kommer att leda till att förtroendeklyftan mellan arbetsledning och personal ökar.

Vi applåderar också de medlemmar som tagit initiativet till namninsamlingen. En stark fackförening behöver aktiva medlemmar. Ett stort tack från styrelsen!

För SEKO Pendelklubben:
Felipe Lazo och Olof Fryklöf

måndag 3 maj 2010

Avtal klart inom Spårtrafik


SEKO Spårtrafik och Almega har kommit överens om ett nytt avtal för omkring 10.000 medlemmar på spårtrafikområdet.

Avtalet i korthet;

 • Avtalet löper på två år och går ut 1/4 2012

 • Lönerevision sker 1 juni 2010 samt 1 juni 2011, och ska omfatta en pott om minst 0,9 procent 2010 och 2,6 procent 2011.

 • Lägstalönen i avtalet höjs med 3,5%

 • Lösning av inhyrningsfrågan.

 • Ökad anställningstrygghet för personer som på grund av sjukdom inte längre kan ha säkerhetstjänst.

 • Arbetsgrupp tillsätts för att hitta lösningar när det gäller ensamarbete samt hot- och våld för ombordspersonal

 • Centrala riktlinjer för tydligare och fler lokala arbetsmiljöavtal

Läs mera>>

Kommentar:

Avtalet påminner om de som slutits inom industrin. Ett två-årsavtal som förmodligen innebär reallönesänkningar för alla. Att avtalet inte innehåller någon låglönesatsning gör att dessa grupper kommer att drabbas extra hårt.

Kommentarer från klubb 119>>


Vi återkommer med info om de lokala löneförhandlingar som startar inom kort.

Felipe Lazo och Olof Fryklöf


onsdag 28 april 2010

Kolla din fridagsperiod!


 • En fridagsperiod (FP) ska förutom fridagen/fridagarna innehålla ytterliggare minst 12 timmars ledighet.
 • Tjänstgöringen ska avslutas senast 19.00 före fridag och inte påbörjas före 05.00 efter fridag (undantag kan finnas i förhandlade arbetsscheman)

Det är viktigt att alla som går på skubben (tågvärdar och städpersonal) eller jobbar som linjevikarier/poolgruppare (stationspersonal) ser till att dessa regler efterföljs. Upptäcker ni att reglerna bryts ska ni omedelbart kontakta SEKO Pendelklubben. Om det inträffar gör sig arbetsgivaren skyldig till avtalsbrott.

Vad gäller tågvärdar på skubben kan undantag göras från 19-regeln om den anställde själv begärt att få en sen tur före fridag.

Observera att dessa regler inte gäller för F-dagar!

SEKO Pendelklubbens förhandlingsdelegation

Reducerad avgift för nya SEKO-medlemmar.


SEKOs förbundsstyrelse beslöt vid aprilmötet att ta ett helhetsgrepp över medlemsrekryteringen. I den satsningen ingår ett introduktionsmedlemskap om 50 kronor per månad i medlemssavgift under de första sex månaderna.

Den reducerade avgiften för medlemskap kan börja gälla när som helst under kalenderåret, men har samtidigt en karenstid på 12 månader. Det betyder att den medlem som väljer att lämna förbundet måste vänta i minst 12 månader innan han eller hon kan utnyttja erbjudandet igen.
Ewelyn Schlossman, Felipe Lazo och Olof Fryklöf
Informationsansvariga SEKO Pendelklubben

söndag 18 april 2010

Stöduttalande till SEKO:s förhandlingsdelegation


Vi ser med stor oro på de avtal som slutits av IF Metall och andra industrifack. Enligt vårt sett att se det så frångår dessa avtal det vi inom LO-facken var överens om att kämpa för. Självklart ska de förbund som ännu inte slutit avtal, om så krävs, kunna ta strid för dessa krav. Det vore förödande att återigen låta IF Metall sätta ett tak för vad övriga förbund ska kunna kräva.

På de avtalskonferenser som hållits inom SEKO Spårtrafik har stor enighet rått om att avtalet denna gång måste innehålla såväl procentsats som krontalsskiva. Trots detta är många av våra medlemmar oroade över att SEKO ska sluta ett avtal som bara innehåller en procentsats och glömma bort låglönegrupperna. Att i nuvarande ekonomiska läge sluta ett avtal som löper på flera år riskerar att leda till reallönesänkningar för alla medlemmar inom SEKO Spårtrafik.

Seko Pendelklubben ger sitt fulla stöd till SEKO Spårtrafiks förhandlingsdelegation när förhandlingarna med ALMEGA återupptas. Vi ser det som självklart att SEKO Spårtrafik måste fightas för det lagda yrkandet och det som beslutats i demokratisk ordning på avtalskonferenserna.

• Löneutrymme med minst 620 kr/mån och heltidsanställd, dock med ett lägsta utrymme om 2,6%.
• Alla anställda skall garanteras en löneökning på lägst 300 kr.
• Förhindra att företagen säger upp anställda och ersätter dem med bemanningsföretag.
• Regler som förstärker rätten till heltid.
• Ett centralt arbetsmiljöavtal.
• Fler och bättre arbetstidsregleringar i det centrala avtalet.
Avtalsperiod på 1 år.

Uttalande togs på SEKO Pendelklubbens medlemsmöte den 16 april


Även SEKO på tunnelbanan skriver ett stöduttalande.
Läs uttalandet här >>

lördag 10 april 2010

Har en stationsvärd rätt till en paus?

Självklart har alla arbetstagare rätt till paus. Ryktet säger att det finns arbetsledare som sagt till stationsvärdar att facket förhandlat bort rätten till paus. Så är det givetvis inte. Det är väldigt viktigt att sådana kommentarer från arbetsledare rapporteras in till oss. Varje gång en arbetsledare hindrar en stationsvärd att ta en paus så handlar det om ett avtalsbrott och brott mot arbetsmiljölagen.

Vad är en paus?
En paus är normalt ett kortare avbrott i arbetet. Det klassiska är rökpausen, då du tar en rök på fem–tio minuter eller en kopp kaffe.Arbetsgivaren ska se till att du kan ta en paus då och då. Ofta kan du reglera detta själv. Du tar en paus när du är trött och för att återhämta dig. Men arbetsgivaren kan, om han/hon vill, bestämma när du får ta dina arbetspauser. Då ska det anges när du ska ta dem och ungefär hur långa de ska vara.
----------------------------------------------------------------------------
Vad säger våra avtal ?
Ur § 6 Mom2:5 ur vårt lokala kollektivavtal
 • Arbetsgivarna ska ordna arbetet så att arbetstagare kan de pauser som behövs utöver raster.
 • Om arbetsförhållandena kräver det får istället särskilda arbetspauser läggas ut. Arbetsgivaren ska i så fall på förhand ange arbetspausernas längd och förläggning så noga som omständigheterna medger.
 • Paus räknas in i arbetstiden
 • Arbetsgivarna ska anordna arbetet så att stationsvärdar kan ta behövlig arbetspaus under arbetsperioden med 1,5 – 2,5 timmars mellanrum.
 • Ur Förhandlingsprotokoll från 06-04-05
  Innan övergång av verksamhet 2006-06-18 ska det finnas ett förslag på definition av rast/måltidsuppehåll/paus.
  ----------------------------------------------------------------------------

Vi uppmanar alla stationsvärdar att ställa frågan till sin närmsta chef, er arbetsledare, om när och hur pauser ska tas. Vidare hur TraffiCare definerar vad en paus är.

Kom ihåg att måltidsuppehåll och paus är två helt olika saker. Att gå på toaletten är inte heller att betrakta som en paus.
SEKO Pendelklubbens förhandlingsdelegation


fredag 9 april 2010

Kallelse till extra medlemsmöten för tågvärdar


Datum:16, 22 och 23 april
Plats: Stockholmstågs lokaler på Klarabergsviadukten 96
Tid: 11.00 och 15.00
(Två möten per dag. Varje möte beräknas pågå ca 2 timmar)

Följande punkter kommer att tas upp på mötet:

1. Turlistor
· Hur ska våra turlistor och gruppnycklar se ut i framtiden? Vilka krav ska SEKO Pendelklubben ställa vid höstens förhandlingar om nya turlistor för 2011? Hur säkrar vi att våra medlemmar får möjlighet att granska förslagen från Stockholmståg innan förhandlingarna avslutats? Kom gärna med förslag om hur du skulle vilja att ”din” grupp såg ut, t ex tidsriktade skubbgrupper, ”jourgrupp” m m!
2. Medlemsavgiften och avgiften till A-kassan
· Är SEKO:s avgifter för höga eller är det reglerna för A-kasseavgiften som drabbar våra medlemmar på ett orättvist sätt? Vilka gynnas av att fackföreningar använder arbetslösheten inom sina förbund för att värva medlemmar och slå sig in på områden de saknar förankring i? Spelar det någon roll vilket fackförbund man tillhör? På mötet reder vi ut begreppen!

3. Rapport från avtalsrörelsen
· Vi rapporterar från de centrala förhandlingarna mellan SEKO Spårtrafik och Almega och hur dessa påverkar våra lokala yrkanden inom pendeln. På mötet går vi igenom
förhandlingsupplägget inför kommande löneförhandlingar med Stockholmståg.

Varmt välkomna till mötena
SEKO Pendelklubbens styrelse

OBS!
Det utgår 1,5 timmars övertid till alla som besöker mötet. Under ett år kan man sammanlagt få ut max 5 timmars övertid genom att gå på SEKO Pendelklubbens medlemsmöten. Pengarna betalas ut på januarilönen 2011.

onsdag 7 april 2010

Handels avtal klart

"Handels nya avtal gäller 24 månader och ger 971 kr i månaden för butiksanställda och 830 kr mer i månaden för lageranställda - det motsvarar 4,7 respektive 3,7 procent i löneökning. Det är det avtal som gett högst löneökningar i år"

Inget att hurra för kanske, men betydligt bättre än IF Metalls skamliga avtal på 3,2%. Handels avtal har också en tydlig låglöneprofil. Att beräkna löneökningar i kronor och ören istället för i procent har också varit SEKO Pendelklubbens främsta krav vid SEKO Spårtrafiks avtalskonferenser.
Handels lade också ett varsel om konflikt innan avtalet blev klart. Ännu ett bevis på att det lönar sig att våga ta fighten med arbetsgivarna?
Det finns en del frågetecken! Det gäller ingångslöner och hurvida avtalet ger arbetsgivarna större möjligheter att använda bemaningsföretag än som hittills varit fallet.
Olof Fryklöf/SEKO Pendelklubbens förhandlingsdelegation

Avtalsrörelsen och Metalls skamliga avtal!

IF Metall har gjort det igen! De har skrivit under ett avtal som ger ingenting, utom möjligen mer makt åt arbetsköparna. 3,2% i löneökning på 22 månader innebär troligtvis att realönerna minskar fram till 2012 .
Vidare har man i sitt avtal urholkat förtursrätten vid återanställningar och gett klart för arbetsköparna att fortsätta sluta lokala lönesänkningsavtal direkt med klubbarna.

Eftersom IF Metall ingår I LO kan deras avtal få stor betydelse för de avtal som ska slutas för oss inom spårtrafik. Från SEKO Pendelklubbens sida ställer vi oss frågan om LO-samordningen gynnar löntagarna eller arbetsköparna!
Läs mer om Metalls avtal här>>
Kritik från Kommunal>>
Även inom skogs och livsmedelsindustrin har man slutit liknande avtal. Vilket visar på hur IF Metalls avtal tvingar övriga förbund att följa efter.
Läs mera här>>


Inom Spårtrafik, där våra löner förhandlas, vill arbetsköparna ha ett "sifferlöst avtal" och yrkar på 0 kr och 0 % i löneökningar. Arbetsgivarna vill även att all lönesättning skall ske lokalt och att alla skall ha individuella löner. Ett skambud!
Förhandlingarna har kört fast och återupptas 12-13 april.
Läs mer om avtalsförhandlingarna och SEKO:s yrkanden inom spårtrafik>>


På våra medlemsmöten i april för tåg och stationsvärdar kommer vi att diskutera vårt lokala förhandlingsupplägg mot Stockholmståg och TraffiCare.
Bra löpande info om avtalsrörelsen hittar du på SEKO klubb 119:s blogg
Olof Fryklöf/SEKO Pendelklubbens förhandlingsdelegation

tisdag 30 mars 2010

Hemsidan


Nu alla glada är våran hemsida publicerad.
Den är inte klar ännu men vi har en sida uppe det är något vi inte haft på bra länge. Skicka gärna kommentarer om vad ni skulle vilja ha för innehåll på sidan

Ewelyn Schlossman, Felipe Lazo och Olof Fryklöf
Informationsansvariga SEKO Pendelklubben

Kallelse till extra medlemsmöte för Stationsvärdar 8 april


Plats: Stockholmstågs lokaler på Klarabergsviadukten 96
(Observera adressen!)
Tid: Torsdag den 8/4, 14.00, 16.30 och 18.45
(Tre möten. Varje möte beräknas pågå ca 1 timme och 30 minuter)
________________________________________
Följande punkter kommer att tas upp på mötet:

1. Förbud mot TV och datoranvändning på station
TraffiCare har förbjudit användning av datorer och TV i spärrarna. Samtidigt så vill man att stationsvärdarna ska ta sina arbetspauser i luckan. Många stationsvärdar har med rätta blivit upprörda över detta. På mötet diskuterar vi hur Pendelklubben och våra medlemmar ska agera i frågan.

2. Medlemsavgiften och avgiften till A-kassan
Är SEKO:s avgifter för höga eller är det reglerna för A-kasseavgiften som drabbar våra medlemmar på ett orättvist sätt? Vilka gynnas av att oseriösa fackföreningar slår sig in på områden de saknar förankring i ? Spelar det någon roll vilket fack man tillhör? På mötet reder vi ut begreppen.

3. Rapport från avtalsrörelsen
Vi rapporterar från de centrala förhandlingarna mellan SEKO Spårtrafik och Almega och hur dessa påverkar våra lokala yrkanden inom pendeln.

Varmt välkomna till mötena
SEKO Pendelklubbens styrelse